مقایسه ارتباط بین منابع اعتماد به نفس ورزشی و سطح عملکرد دختران ژیمناست شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش آموزان مدارس سراسر کشور مرداد ماه 13

مقایسه عزت نفس بین دانش آموزان دارای ناهنجاری‌های جسمانی و دانش‌آموزان طبیعی در مدارس متوسطه شهرستان گرمی
ارتباط بین تیپ شخصیتی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی استان کردستان سال 86-87
تأثیر بی‌تمرینی در گرایش به خود مصرفی خوراکی مورفین در موش صحرایی نر
تاثیر کم خوابی بر قابلیت های منتخب حرکتی و متغیرهای فیزیولوژیکی والیبالیست های دختر شهر کرمان
بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی از دیدگاه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر پروتئین تام، فعالیت آنزیم پراکسیداز و آلفاآمیلاز بزاقی
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان های گیلان، لرستان و قم
بررسی و مقایسه ترکیب بدن، توان هوازی، توان بی هوازی و قدرت کشتی گیران تیم های ملی آزاد و فرنگی اعزامی به المپیک 2008 پکن
مقایسه میزان دستیابی برنامه ورزشی نود به اهداف برنامه از دیدگاه کارشناسان و داوران فوتبال
بررسی انگیزه ها و رضایتمندی دانشجویان داوطلب در برگزاری نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های کشور
مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی دانشجویان پسر غیر فعال
تأثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی بر اکسیداسیون چربی حین و پس از فعالیت ورزشی در مردان جوان غیر ورزشکار
ارتباط عوامل نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فن آوری اطلاعات در سازمان های منتخب ورزشی ایران
*