تأثیر تمرین هوازی منتخب، مصرف مکمل گلوتامین و قرص آسپرین بر مقادیر Hs-CRP سرم مردان غیر ورزشکار، پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز

اثر سیکل عادت ماهیانه بر غلظت لاکتات خون و کورتیزول بزاقی به دنبال یک فعالیت بیشینه
تاثیر شش هفته برنامه تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای افراد سالمند سالم
مقایسه میزان برخی عوامل آمادگی جسمانی در دانشپذیران پسر دارای ناهنجاری کایفوز و دانشپذیران سالم رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
تاثیر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون
مطالعه سطح اضطراب رقابتی ورزشی بسکتبالیست های نخبه و ارتباط آن با آسیب دیدگی‌های ورزشی
تاثیر رقابت بر اکتساب و یادداری یک تکلیف ادراکی - حرکتی
تأثیر تداخل زمینه‌ای در شرایط یادگیری پنهان و آشکار در یادداری و اکتساب مهارت ردیابی
ارتباط بین جو سازمانی و تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت
رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب ایران
مطالعه سطح اضطراب رقابتی ووشوکاران حرفه‌ای مرد و ارتباط آن با نتیجه مسابقه
اثر مصرف حاد ویتامین C بر پراکسیداسیون چربی و واکنش‌های التهابی متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی شدید
شناسایی نرم‌افزارهای ورزشی و تولید پایگاه داده‌های مربوط به آن
بررسی رابطه بین وزن و وضعیت سلامتی زمان تولد با ترکیب بدنی و توان هوازی در پسران نوجوان 14-16 سال شهرستان رشت
*