مقایسه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های آموزشی مستقل تربیت بدنی دانشگاه های دولتی

مطالعه تعقیبی عوامل آسیب زا در کاراته کاران نخبه در طی یک فصل مسابقه
ارتباط راستای اندام تحتانی و آسیب های لیگامان صلیبی قدامی (ACL)در زنان ورزشکار
رابطه فناوری اطلاعات (IT) و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و روش های مدیریت کلاس های تربیت بدنی
تأثیر تمرینات استقامتی با توالی مختلف بر سطوح پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب لیپیدی پروتئینی و DNA پس از یک فعالیت درمانده ساز
رابطه هوش هیچانی و راهبردهای مدیریت تعارض مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی
مقایسه مدیریت ریسک در سالن های دولتی و خصوصی شهر تهران
بررسی روش های مقابله با استرس در ورزشکاران رشته های انفرادی تیم های ملی
نیمرخ فیزیولوژیک و روانی ورزشکاران پسر دانشگاه گیلان اعزامی به المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
اثر تمرین دایره ای ویژه و معمول آماده سازی بسکتبال بر آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان بسکتبال مرد
ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی مدیران و کارشناسان ورزش ادارات تربیت بدنی استان لرستان
ارتباط بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان
تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی بر میزان پلاسمایی NT-proBNP و برخی شاخص‌های آسیب قلبی قایقرانان مرد نخبه
*