بررسی اکسیداسیون چربی زنان با وزن طبیعی و اضافه وزن حین فعالیت دویدن و دوچرخه سواری

رابطه مدیریت زمان مدیران و بهره وری سازمانی ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی
بررسی و مقایسه مهارت های روانی والیبالیست های نخبه و غیر نخبه شهرستان ارومیه
مقایسه ی فشار فیزیولوژیکی و میزان درک فشار کار در سه پروتوکل تمرینی ویژه ی فوتبال
بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی آذربایجان غربی با تاکید بر جاذبه های طبیعی - ورزشی
تاثیر محدود کردن حرکت قفسه سینه هنگام تمرین هوازی روی برخی از عوامل قلبی-تنفسی و عملکرد استقامتی افراد سالم
مقایسه تاثیر روش های کاهش تواتر بازخورد بر قابلیت شناسایی خطا و یادگیری تکلیف تولید نیرو
مقایسه دیدگاههای مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان درباره ویژگی ها و وظایف دبیران تربیت بدنی در مقعطع متوسطه پسران شهرستان شهروان
رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن
مقایسه دامنه حرکتی، پاسچر و کنترل حرکتی ورزشکاران رشته های کشتی، دفاع شخصی و افراد غیر ورزشکار
اثر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده‌های استیل کولین نیکوتینی(nAChRs)در عضله نعلی موش صحرایی
رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان
ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با رضایت شغلی کارکنان تربیت بدنی استان سمنان
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد برخی از شاخصهای قلبی بیماران عروق کرونر زنان
*