تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

انتقال دوسویه فوری و با تأخیر در اجرای تکلیف پیگردی دست ها
رابطه جهت گیری هدفی با اضطراب رقابتی حالتی در ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی پایگاههای ورزش قهرمانی تهران
نیمرخ فیزیولوژیکی و روانشناختی بدمینتون بازان نخبه ایران
بررسی عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگری در تماشاگران، بازیکنان و مربیان تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
مقایسه برخی موانع مشارکت جوانان و سالمندان شهرستان شهررضا در فعالیت های ورزشی تفریحی
برآورد حد اکثر نبض اکسیژن در زنان یائسه
ارزیابی و توسعه مدل‌های غیرورزشی (N-EX) در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان جوان سالم
ارزیابی متغیرهای کینماتیکی راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون ناشناخته سطح II و III و تاثیر متقابل بین این متغیرها با وظایف ثانوی مختلف حی
مقایسه دانش معلمان تربیت بدنی و ورزش شهر اصفهان در مورد پیشگیری و مدیریت آسیب‌های ورزشی بر اساس برخی ویژگی‌های جامعه‌نگاری آنها
بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی پسران چاق و کم وزن و رابطه آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت جسمانی و ترکیب
رابطه برخی از ویژگی های پیکری با عملکرد بازیکنان فوتبال مرد نخبه با تأکید بر پست بازی
مقایسه تاثیر ترتیب نسبت‌ها‌ی مختلف ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی بر اکتساب، یادگیری و انتقال مهارت دارت در دانش آموزان پسر 10 تا 12سال
بررسی رابطه مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبیران ورزش شهرستان ساری.
*