بررسی ارتباط وضعیت‌های عادی استراحت (با تکیه بر خوابیدن و ارگونومی) با ناهنجاری‌های وضعیتی بالاتنه دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی شیرا

بررسی تاثیر تمرینات منتخب ساعات درس تربیت بدنی بر برخی از ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی دانش‌آموزان غیرورزشکار
تاثیر تمرینات بی‌هوازی، هوازی و آرامسازی بر پاسخهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و روانشناختی استرس در دانشجویان دانشگاه تهران (سال تحصیلی 1373-7
بررسی رابطه برخی از متغیرهای آنتروپومتریک و انعطاف‌پذیری با آزمون Sit and reach
بررسی و مقایسه تاثیر سن و شاخص توده بدن (BMI) بر اندازه‌های منتخب آمادگی جسمانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه
تعیین مدلی برای برآورد توان هوازی از طریق اجرای تستهای 2 کیلومتر پیاده‌روی و تست پله و مقایسه بین این دو تست
بررسی روایی شاخص توده بدن (BMI) و درصد چربی بدن (%BF) دانش‌آموزان پسر 8 تا 12 سال
بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر ورزشکار رشته‌های هندبال و بدمینتون دانشگاههای تهران و مشهد
بررسی بعضی از خصوصیات بدن‌سنجی و عملکردی کشتی‌گیران نخبه ایرانی
بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه‌مدت در محیط آلوده بر روی CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم و زمان اجرا در موشهای آزمایشگاهی
بررسی ارتباط اندازه‌های آنتروپومتریکی اندام فوقانی بدن با عملکرد حرکتی پرتاب دیسک دانش‌آموزان پسر غیرورزشکار دوره متوسطه
بررسی فرهنگ مرتبط به امور مسابقات و رقابتهای ورزشی و تطبیق آن با احادیث و روایات اسلامی
بررسی انواع و میزان شیوع صدمات ورزشی بین دانشجویان پسر ورزشکار (شرکت کننده در اولین المپیاد دانشجویی-مرداد 1372)
بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیر، عوامل نگهدارنده شغل و عوامل استرس‌زای شغلی مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور
*