مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه و به دو شکل کلاسیک و استیل فردی
تحلیل و تبیین نگرشهای شغلی مدیران ، کارمندان و اعضا هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و ارتباط آنها با جو سازمانی
شناسایی میزان شیوع مرگ و میر طبیعی قهرمانان مرد تیم های ملی و مقایسه آن با میانگین طول عمر افراد جامعه
بررسی ارتباط میان سابقه ورزشی و تحلیل رفتگی در ورزشکاران سرعت و استقامت بانوان تهران
رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیات
بررسی وضعیت درس بدنی در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهرستان زاهدان
عوامل موثر در افزایش کارایی و بهینه سازی درس تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان در دوره راهنمایی شهر کبودرآهنگ از دیدگاه معلمین تربیت بدنی
تعیین و مقایسه ساختار بدنی (نوع پیکری) ورزشکاران دو و میدانی شرکت کننده در ششمین المپیاد دانش آموزان پسر دوره
تاثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی ، عروقی اعضای هیئت علمی غیرسیگاری و سیگاری دانشگاههای مشهد
بررسی نگرش دانش آموزان دوره متوسطه نسبت به مجموعه آزمون آمادگی جسمانی ایفر
بررسی و مقایسه میزان شیوع ناهنجاری های اندام تحتانی دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد و ارائه حرکات اصلاحی - درمانی
تاثیر تمرین کاهش اکسیژن (هیپوکسی ) بر برخی از شاخص های زیست شیمیایی خون شناگران نوجوان پسر
مقایسه تاثیر دو روش تمرینی قدرتی و پلیومتریک بر بهبود رکورد شنای کرال سینه 25 و 50 متر دختران دانشجوی شهرستان مشهد
*