تاثیر تمرین ویبریشن بر کوفتگی عضلانی تاخیری

تاثیر تمرین کاهش اکسیژن (هیپوکسی ) بر برخی از شاخص های زیست شیمیایی خون شناگران نوجوان پسر
مقایسه تاثیر دو روش تمرینی قدرتی و پلیومتریک بر بهبود رکورد شنای کرال سینه 25 و 50 متر دختران دانشجوی شهرستان مشهد
تاثیر حمام سونا برترکیبات بدن و الکترولیت های عرق
بررسی اثرات تمرین و بی تمرینی بر ظرفیتهای هوازی و بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار 19 - 23 ساله دانشگاه بیرجند
بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایتمندی شغلی مسئولان و معلمان تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان
بررسی روایی آزمونهای منتخب آمادگی جسمانی پایگاههای ورزش قهرمانی
نقش ورزش در ویژگی های بیومکانیکی تنه و کمردرد مادر در قبل و پس از زایمان و بر نتیجه زایمان
مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخصهای اسپیرومتری و تحمل به فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی استان خوزستان
اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیتهای نیتریک اسید در بازیکنان فوتبال دسته اول دانشگاههای کشور و بررسی ارتباط آن با گرفتگی عضلات
بررسی میزان همبستگی برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمونهای زیربیشینه و بیشینه قبل و بعد از یک دوره تمرین منتخب در مردان غیرورزشک
بررسی اثر ارتفاع روی عوامل منتخب هماتولوژیک و ظرفیت عملی در کوهنوردان آماتور
اثر تمرینات کشتی در پیش و فصل مسابقه روی دستگاه ایمنی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان
بررسی عوامل محیط اقتصادی به منظور فرموله کردن استراتژی بر مبنای تحلیل ‏‎SWOT‎‏ - مطالعه موردی: ایران خودرو
*