نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره ابتدایی

بررسی تاثیر معلم ورزش متخصص برتوانایی‌های ادراکی-حرکتی پسران و دختران پایه اول راهنمایی و مقایسه دو جنس با یکدیگر
بررسی عوامل موثر بر بازی جوانمردانه در مسابقات فوتبال لیگ برتر آزادگان 83-1382 ایران
نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی
تعیین ارتباط بین شرکت در اردوهای ورزشی بارشد اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 83-1382
اثر تعاملی تمرینات قدرتی و استقامتی بر قابلیت‌های جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه قم
اثرتعاملی تمرین استقامتی- مقاومتی منتخب برغلظت فنیل آلانین ،تیروزین وتریپتوفان سرم دانشجویان با افسردگی متوسط
عیب یابی چرخدنده با استفاده از آنالیز ارتعاشی و به صورت On-line
تاثیر فعالیت بدنی کوتاه مدت و بلند مدت در ابگرم بر عملکرد قلبی-عروقی مردان میانسال(30 تا 45 ساله)
تاثیر یک دوره آموزش تیراندازی برروی تمرکزدانشجویان
فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرینات هوازی و ویتامین ایی بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار
مقایسه خصوصیات فیزیولوژیکی دونده های صد متر با سطوح اجرایی متفاوت
تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی فزاینده وامانده ساز بر تراکم دو ماده معدنی روی و آهن سرم خون در دو گروه بازیکنان بسکتبال و غیر ورزشکاران .
*