ارتباط توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی


ارتباط توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه توانمند سازی با تعهد ساوقتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی می باشد.


توصیف وضعیت اجتماعی و اقتصادی ‏‎SES‎‏ ورزشکاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته های منتخب ورزشی
تحقیق فوق از نوع همبستگی و علی مقایسه ای بوده و به صورت پیمایشی انجام گرفته هست.


توصیف و مقایسه توانائیهای ادراکی - حرکتی دانش آموزان پسر غیرورزشکار با ورزشکاران ( تیمی و انفرادی) مقطع راهنمایی شهر گرگان
جامعه تحقیق را کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی بودند که به علت محدود بودن حجم نمونه تمامی جامعه آماری در این تحقیق به عنوان نمونه آماری مد نظر برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی بدن بر روی استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان پسر
که تعداد 52 نفر از جامعه مورد بررسی در این پژوهش مشارکت نموده و به پرسشنامه توانمندسازی اسپریتز (1995) و پرسشنامه تعهد ساوقتی آلن و میر (2004) جواب دادند.


بررسی همبستگی و مقایسه اندازه های پیکرسنجی و قدرت اندام فوقانی در دختران ژیمناست زبده و دختران غیرورزشکار 12-17سال
برای توصیف داده ها از روش های آمارتوصیفی و آمار هستنباطی شامل فراوانی، %، میانگین، انحراف معیار، آزمون معناداری ضریب همبستگی خطی پیرسون و اسپیرمن، آزمون هستودنت(t- test)، آزمون کولموگروف – اسمیرنف و رگرسیون چند متغییره و آزمون اونالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) هستفاده شد.


انگیزه های کاری کارشناسان و کاردانان ورزشی شاغل در سازمان تربیت بدنی بخش مرکزی و استان تهران براساس نظریه ماسلو
میانگین نمره توانمند سازی 9.74± 65.47 می باشد و میانگین نمره تعهد ساوقتی 11.7± 67.10 می باشد.


مقایسه میزان افسردگی و اضطراب صفتی بین بانوان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی ( دو و میدانی و شنا) با رشته های گروهی ( والیبال و بسکتبال)
نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمند سازی با تعهد ساوقتی رابطه معنادار وجود دارد(996/0 r= و 000/0 P=).


مقایسه آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان تیزهوش و معمولی کلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان
بین توانمند سازی و تعهد ساوقتی با سن، سابقه کار و میزان تحصیلات کارکنان رابطه معنا داری مشاهده نگردید.


بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب عملکرد بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاههای شهرستان گناباد
بین کارکنان زن و مرد از نظر میزان توانمند سازی و تعهد ساوقتی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

توانمند سازی کارکنان برای ساوقت یک ضرورت هست.

با افزایش توانمندسازی در کارکنان تعهد اونان نسبت به قبل افزایش یافته و اون ها خود را به عنوان عضو تیمی از ساوقت قلمداد کرده و تلاش خود را برای موفقیت ساوقت دو چندان می نمايند


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews