مقایسه اضطراب بین دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا (س)


مقایسه اضطراب بین دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا (س)
اضطراب یکی از اختلالات روانی در انسان هست که می‌تواند بر روی عملکرد اشخاص بویژه به هنگام اجرای حرکات ورزشی موثر باشد.


بررسی رابطه بین متغیرهای وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده (SES)، متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضی براساس داده‌های تیمز 2003
اضطراب بر دو نوع هست که هر یک ویژگیهای خاص خود را داراست .


تاثیر تمرین هوازی برعوامل قلبی - عروقی و خونی معلولان ضایعه نخاعی
1 - اضطراب وضعی 2 - اضطراب صفتی.


مقایسه آموزش نظریه LMX با و بدون خدمات مشاوره به مدیران و تاثیر آن برنگرش های شغلی و رفتار مدنی سازمان کارکنان حوزه ستادی سازمان امور مالیات
تحقیق حاضر بر روی دو گروه 40 نفره از دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفته هست .


بررسی و مقایسه تاثیر دوره‌های برنامه تمرینی استقامتی و سرعتی بر پاسخهای کاتکولامین‌ها و لاکتات به یک فعالیت بیشینه استاندارد در دوندگان م
افراد داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند و 6 نفر بعلت عدم پاسخگوئی به سئوالات از ادامه تحقیق حذف شدند.


تاثیر یک برنامه منتخب تمرینی ایستگاهی و برنامه عادی درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتهای ادراکی - حرکتی دانش آموزان پایه‌های چهارم و پ
در این تحقیق از تست هستاندارد اسپیل برگر که اضطراب وضعی و صفتی افراد را می‌سنجد و همچنین به 20 سوال برای هر یک از انواع اضطربهای فوق هستفاده شده هست .


بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان
اهداف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای میزان اضطراب وضعی و صفتی بین دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س) و بررسی مقایسه‌ای میزان اضطراب صفتی دختران دانشجو ورزشکار در رشته‌های گروهی و انفرادی هست ، با توجه به اهداف فوق سه فرضیه زیر مورد بررسی برنامه گرفت .


مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطر زای قلبی-عروقی در مردان بزرگسال
الف - بین میزان اضطراب صفتی دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س) اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.


نقش رسانه ها در آموزش درس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور
ب - بین میزان اضطراب وضعی دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س) اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

ج - بین میزان اضطراب صفتی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا(س) اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

نتایج حاصل عبارتند از : 1 - بین میزان اضطراب صفتی دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

2 - بین میزان اضطراب وضعی دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3 - در مقایسه‌ای که بین میزان اضطراب صفتی ورزشکاران رشته‌های گروهی و انفرادی صورت گرفت تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه دیده نشد.
66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews