مقایسه نیمرخ مهارتهای روانی بین کاراته کاهای مرد نخبه و غیر نخبه

تهیه تستهای آمادگی جسمانی و فرم آنها در مدارس فاقد فضای ورزشی لازم در سطح استان تهران
تهیه نورم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مقاطع سنی 10 تا 18 سالگی در آموزشگاههای استان فارس
تعیین معیار ارزشیابی تربیت بدنی ( 1 ) دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران
تجزیه و تحلیل مشکلات ورزشی مخاطبین (15-24 سال) برنامه جنگ جوان رادیو در پانزده استان کشور طی سالهای 68-69
طرح تهیه اندازه‌گیری سرعت حرکتی در ثبت خطاهای دوندگان و شناگران
طرح شناسنامه ورزشی کشور
ورزش بعنوان یکی از وسایل گذران اوقات فراغت (با نگرش به بازیهای بومی - محلی منطقه کهکیلویه و بویراحمد)
طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، آمایش استان مازندران - مطالعات امور اجتماعی - تربیت بدنی
نرم‌گیری از رکورد دختران دانشجوی دانشکده تربیت بدنی در چهار نوع شنا در استخرهای پنجاه متر و سی و سه متر
بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی ( تربیت بدنی عمومی 1 ) در کاهش چربی خون ( گلسترول HDL-LDL و تری‌گلیسرید T.G و کاتکولامین 4 )
بررسی وضعیت بدنی و میزان آمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان دانشگاه گیلان
بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی مربیان فوتبال
تهیه نرم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مقاطع سنی 10 تا 18 سالگی در آموزشگاههای استان فارس
*