بررسی تاثیر یک برنامهء ورزشی منتخب روی ترکیبات بدن و توان هوازی دختران دانشجو


بررسی تاثیر یک برنامهء ورزشی منتخب روی ترکیبات بدن و توان هوازی دختران دانشجو
بطور خلاصه یافته‌های این پژوهش نشان داد که برنامهء ورزشی منتخب می‌تواند بطور معنی‌داری باعث کاهش (p<0/05) % چربی شود و توان هوازی را بطور معنی‌داری افزایش دهد.اما با چنین برنامه‌ای وزن کل بدن و وزن چربی و همینطور وزن بدون چربی بدن بطور معنی‌داری تغییر نمی‌کند.همبستگی معنی‌داری بین % چربی و توان هوازی در مرحلهء پس آزمون مشاهده شد.یافته‌های تحقیق دربارهء تاثیر تمرین روی کاهش % چربی منطبق با یافته‌های تحقیقات ردوشفارد و نظرات هیوارد و فاکس و ماتیوس و مخالف با نتیجه پژوهشهای گرانت ، سوینی، ردی و همکارانش و لاماریچ بود.تحقیقات فراوانی در این راستا برای روشن شدن نقش تمرین در وضعیت ترکیبات بدن و توان هوازی می‌تواند صورت گیرد که تعدادی از عناوین ذکر می‌شود.بررسی تاثیر تمرین روی ترکیبات بدنی و توان هوازی خانمهای خانه‌دار.مقایسهء تاثیر تمرین هوازی بر ترکیبات بدنی و توان هوازی زنان جوان با پیر.مقایسهء تاثیر تمرین کوتاه‌مدت و بلندمدت بر توان هوازی و ترکیبات بدنی.مقایسهء تاثیر تمرین هوازی و تمرین با وزنه روی ترکیبات بدنی.بررسی تاثیر محدودیت در مصرف کالری و تمرین روی ترکیبات بدنی.مقایسهء تاثیر تمرین بر ترکیبات بدن زنان چاق با لاغر.مقایسهء توان هوازی زنان پیر ورزشکار با زنان جوان بی‌تحرک .مقایسهء تاثیر دو شیوهء تمرین هوازی روی ترکیبات بدنی و توان هوازی زنان چاق جوان.


طرح تهیه اندازه‌گیری سرعت حرکتی در ثبت خطاهای دوندگان و شناگران


طرح شناسنامه ورزشی کشور


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

ورزش بعنوان یکی از وسایل گذران اوقات فراغت (با نگرش به بازیهای بومی - محلی منطقه کهکیلویه و بویراحمد)
طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، آمایش استان مازندران - مطالعات امور اجتماعی - تربیت بدنی
نرم‌گیری از رکورد دختران دانشجوی دانشکده تربیت بدنی در چهار نوع شنا در استخرهای پنجاه متر و سی و سه متر
بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی ( تربیت بدنی عمومی 1 ) در کاهش چربی خون ( گلسترول HDL-LDL و تری‌گلیسرید T.G و کاتکولامین 4 )
بررسی وضعیت بدنی و میزان آمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان دانشگاه گیلان
بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی مربیان فوتبال
تهیه نرم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مقاطع سنی 10 تا 18 سالگی در آموزشگاههای استان فارس
بررسی واحد تربیت بدنی (1) در دانشگاه شهید چمران
بررسی تاثیر برنامه‌های آمادگی جسمانی بر روی ظرفیت شش و ضربان قلب دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران و مقایسه این دو فاکتور با
نرم‌گیری از رکورد دختران دانشجوی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم در 4 نوع شنا در استخرهای 50 متر و 33 متر
بررسی ارتباط قد و وزن با آزمونهای شش گانه ایفرد
بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش‌آموزان پسر دوره راهنمائی 11-15 ساله شهر اصفهان و ارائه برنامه‌های اصلاحی - حرکتی
*