بررسی و مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس متوسطه پسرانه دولتی و غیرانتفاعی در شهر تهران


بررسی و مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس متوسطه پسرانه دولتی و غیرانتفاعی در شهر تهران
آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسایلی هست که تحقیق اون از اولویت برخوردار هست .


تاثیر یک برنامه اصلاحی هشت هفته ای بر کیفوز وضعیتی و ظرفیت های حیاتی ، دمی و بازدمی ریه پسران 17 و 18 ساله
هدف اصلی این پژوهش مقایسه شرایط آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی در شهر شهرستان تهران هست .


مقایسه پاسخ آنزیمهای CK و LDH پس از یک جلسه فعالیت شدید هوازی و بی هوازی در زنان فعال
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده هست .


بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی و عملکرد حرکتی دانش آموزان 8-6 سال دارای تجربه مهد کودک و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک در سال 84-1383
جامعه آماری شامل تمام مدیران و معلمان ورزش مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهرستان تهران بوده هست .


بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
نمونه آماری بر پايه جدول تاکمن و بصورت تصادفی انتخاب گردید که 118 نفر از مدیران مدارس دولتی، 95 مدیر غیرانتفاعی، 130 دبیر ورزش مدارس دولتی و 66 نفر از دبیران ورزش مدارس غیرانتفاعی را در بر گرفته هست .


بررسی ارتباط بین برنامه های درسی با نیازهای شغلی دبیران تربیت بدنی مشغول به تحصیل در دوره کاردانی به کارشناسی
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه هستفاده شده هست .


ارزیابی مهارتها و مجموعه دانش کاربردی مورد نیاز مدیران عملیاتی شاغل در سازمان تربیت بدنی
پس از جمع‌آوری اطلاعات ، از آمار توصیفی و هستنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هستفاده شد، بدین نحو که از فراوانی ساده و %ی و میانه برای تک‌تک سوالها و جهت ارائه بهتر یافته‌ها از نمودار ستونی با هستفاده از برنامه کامپیوتری "هارواردگراف " سود برده‌ایم.


بررسی بازی‌های بومی محلی استان سیستان و بلوچستان
برای بررسی برخی از روابط و تفاوت معنی‌داری بین پاسخها از آزمون ناپارامتری "من‌ویتنی" و کروسکال والیس هستفاده شده هست .


مقایسه ارتباط بین منابع اعتماد به نفس ورزشی و سطح عملکرد دختران ژیمناست شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش آموزان مدارس سراسر کشور مرداد ماه 13
برخی از نتایج تحقیق در سطح معنی‌داری a=0/05 به شرح زیر هست : 1 - بین تناسب فضای ورزشی مدارس با سن، جنس و تعداد دانش‌آموزان در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

2 - بین بودجه اختصاص داده شده به ورزش در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3 - بین کیفیت آموزشی معلمان ورزش مدارس دولتی و غیرانتفاعی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

4 - بین رضایت شغلی معلمان ورزش و هستفاده اونان از طرح درس اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

5 - بین برنامه‌ریزی درس تربیت بدنی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

6 - بین نظارت و کنترل مسئولان تربیت بدنی مناطق بر نحوهء فعالیت دبیران ورزش در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

7 - بین تشکیل کلاسهای حرکات اصلاحی و همچنین برگزاری کلاسهای فوق برنامه ورزشی در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی معنی‌داری وجود ندارد.

از نتایج مهم دیگر بدست آمده در این تحقیق: وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی با معیار اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش مطابقت ندارد.
54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews