بررسی روایی آزمون‌های میدانی 600 یارد و پله کاتن در بخش قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان پسر 16 و 17 ساله دبیرستانی منطقه تهران


بررسی روایی آزمون‌های میدانی 600 یارد و پله کاتن در بخش قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان پسر 16 و 17 ساله دبیرستانی منطقه تهران
هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان روایی (Validity) آزمونهای میدانی 600 یارد و نیمکت زیر بیشینه کاتن در برآورد کارایی قلبی - تنفسی پسران 16 و 17 ساله دبیرستانی منطقه 2 شهرستان تهران می‌باشد.


جایگاه ورزش در رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه یزد
از ویژگیهای تحقیق حاضر این هست که تاکنون پژوهشی در خصوص معرفی و اعتبارسنجی آزمون کاتن در داخل کشور صورت نگرفته هست ، بعلاوه در پیشینه تحقیقات خارجی نشانه‌هایی که دال بر بررسی ارتباط بین آزمون کاتن و پروتکل پیشرونده تریدمیل بروس باشد بدست نیامد.


تعیین برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی، پیکرسنجی و روانشناختی بازیکنان تیم ملی قایقرانی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آنها با بازیکنان نخبه جهان
در راستای نیل به اهداف اصلی این تحقیق، 30 نفر آزمودنی از جامعه آماری فوق‌الذکر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.


مقایسه سه نوع تمرین با شدت‌های زیاد، متوسط و سبک بر شاخص‌های عملکردی کبد در مردان غیر ورزشکار
سپس قابلیت قلبی - تنفسی هر یک از آزمودنیها با هستفاده از آزمون آزمایشگاهی تردمیل برومس و آزمونهای میدانی 600 یارد و کاتن تعیین گردید.


بررسی هویت دینی و ملی ورزشکاران جوان (کشتی گیر و فوتبالیست شهر تهران)
در این بررسی ضربان قلب نهایی، % ضربان قلب ذخیره و وقت اجرای آزمودنیها در آزمون‌های بروس و 600 یارد اندازه‌گیری شد همچنین امتیاز (Score) و وقت اجرای فعالیت نیز در آزمون پله کاتن اندازه‌گیری و ثبت گردید.


تاثیر تمرینات هوازی باد و شدت متفاوت بر زیر رده‌های لیپوپروتئین با دانسیته بالا و آپولیپوپروتئین A-1 سرمی دختران دانشجو
این تحقیق بصورت نیمه تجربی صورت گرفته هست .


مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی بدن و ساختار پای (مچ پا) پسران و دختران بسکتبالیست شیرازی با یکدیگر و تطبیق آن با همسالان ویسکانسینی
پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات ، بمنظور تعیین روایی آزمونهای میدانی کاتن و 600 یارد از اونالیز رگرسیون و نگاره پراکندگی (پلات) و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون تی - همبسته هستفاده گردید.


تاثیر کم‌آبی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در حین فعالیت
نتایج حاصل از این تحقیق همبستگی متوسط و معنی‌دار را بین وقت اجرای آزمون 600 یارد و حداکثر اکسیژن مصرفی حاصل از آزمون بروس و همچنین ارتباط معنی‌دار و بالایی را بین آزمونهای کاتن و بروس در برآورد قابلیت قلبی - تنفسی آزمودنیها نشان داد (P < 0.001) بعلاوه یافته‌های دیگر تحقیق ارتباط معنی‌داری را بین حداکثر اکسیژن مصرفی حاصل از آزمون بروس و مقیاس‌های شدت اجرا (% ضربان قلب ذخیره و ضربان قلب نهایی آزمودنیها) در آزمون 600 یارد نشان نداد .(P>0.05) ضمنا از تجزیه و تحلیل داده‌ها معلوم شد که بین میانگین ضربان قلب نهایی در دو آزمون بروس و 600 یارد و همچنین بین میانگین % ضربان قلب ذخیره آزمودنیها در دو آزمون یاد شده تفاوت معنی‌داری وجود دارد .(P<0.001) بطور کلی نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد که آزمون قلبی - عروقی کاتن در مقایسه با آزمون 600 یارد از روایی بیشتری برخوردار بوده و با دقت و اعتبار بالاتری قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان جوان را می‌سنجد.


تأثیر دو نوع تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر ساختار و عملکرد بطن چپ قلب مردان سالم غیر ورزشکار72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews