توصیف سبکهای رهبری، جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی، از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور


توصیف سبکهای رهبری، جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی، از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور
تحقیق حاضر، ضمن توصیف سبکهای رهبری، جو ساوقتی و رضایت شغلی در مراکز ورزشی دانشگاههای منتخب کشور، رابطهء همبستگی بین اونها را از دیدگاه اساتید ورزش این مراکز مورد مطالعه برنامه داده هست .


تاثیر تمرینات هوازی باد و شدت متفاوت بر زیر رده‌های لیپوپروتئین با دانسیته بالا و آپولیپوپروتئین A-1 سرمی دختران دانشجو
تعداد 140 نفر از اساتید ورزش زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند که 72/5 % از جامعه تحت بررسی را تشکیل می‌دادند.


مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی بدن و ساختار پای (مچ پا) پسران و دختران بسکتبالیست شیرازی با یکدیگر و تطبیق آن با همسالان ویسکانسینی
ابزارهای مورد هستفاده در این تحقیق عبارت بود از: -1 پرسشنامهء توصیف انطباق‌پذیری و اثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران، -2 پرسشنامهء توصیف جو ساوقتی، -3 پرسشنامهء شاخص توصیف شغلی، و -4 پرسشنامهء ویژگیهای فردی.


تاثیر کم‌آبی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در حین فعالیت
تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق نشان داد که در بین سبکهای رهبری مورد مطالعه، رهبری هستدلالی، سبک رهبری مسلط هست و در سطح P 0/05 با سبکهای رهبری مورد مطالعه دیگر، تفاوت معنی‌دار آماری دارد.


تأثیر دو نوع تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر ساختار و عملکرد بطن چپ قلب مردان سالم غیر ورزشکار
جو ساوقتی و رضایت شغلی جامعه تحت بررسی در حد میانگین هست و توزیع هر دو متغیر کجی مثبت می‌باشد.


اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال
رضایت شغلی اساتید ورزش مورد مطالعه با سبکهای رهبری مشارکتی و هستدلالی که هر دو در جامعه تحت بررسی اثربخش هست ، همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد.


بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران
در حالی که، ارتباط بین رضایت شغلی با سبک رهبری دستوری در جامعه مورد مطالعه از نظر آماری معنی‌دار نیست و همبستگی رضایت شغلی اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور با رهبری تفویضی منفی و از نظر آماری معنی‌دار هست .


ارزیابی ویژگیهای پیکری کودکان 8 تا 10 ساله و ارائه الگوی پیشنهادی جهت تناسب تجهیزات آموزشی مدارس ابتدایی در کرج
ضمن اون که، دو سبک رهبری دستوری و تفویض در جامعه مورد مطالعه رفتارهای رهبری غیر اثربخش می‌باشند.


بررسی شیوه‌های مدیریت استرس در ورزشکاران تیم‌های مختلف ورزشی
یافته‌های تحقیق، همچنین نشان داد که رابطهء رضایت شغلی اساتید ورزش مورد مطالعه با هیچیک از ویژگیهای فردی اونها (سن، سابقهء خدمت ، جنس ، تحصیلات و نوع هستخدام) از نظر آماری معنی‌دار نیست .

تحلیل رگرسیون و همبستگی چندمتغیره بین رضایت شغلی، با جو ساوقتی و هر یک از سبکهای رهبری نشان داد که این همبستگی مثبت و از نظر آماری در سطح P 0/001 معنی‌دار هست .

همبستگی رضایت شغلی، با جو ساوقتی، مستقل از سبکهای رهبری مثبت در سطح P 0/001 معنی‌دار هست .

همچنین همبستگی بین رضایت شغلی با هر یک از سبکهای رهبری، مستقل از جو ساوقتی، مثبت و در دو مورد یعنی با سبکهای رهبری مشارکتی و تفویضی در سطح P 0/01 از نظر آماری معنی‌دار هست .
72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews