بررسی و مقایسه اکسیژن مصرفی بیشینه VO2Max و توان بی‌هوازی بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاههای تهران در پست‌های مختلف بازی


بررسی و مقایسه اکسیژن مصرفی بیشینه VO2Max و توان بی‌هوازی بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاههای تهران در پست‌های مختلف بازی
این تحقیق با هدف بررسی میزان اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی‌هوازی بازیکنان فوتبال عضو تیمهای دستهء اول باشگاههای شهرستان تهران و مقایسه این شاخصها بین بازیکنان پستهای مختلف انجام گردید.


ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در معلمین و مربیان ورزش شهرستان گلپایگان
نمونه‌ها را تعداد 32 نفر از بازیکنان در دامنه سنی 19-34 سال تشکیل می‌دهند که از پست دروازه‌بانی و حمله هر کدام 7 بازیکن و از پستهای دفاع و میانه زمین هر کدام 9 بازیکن انتخاب شدند.


شناسایی توانمندی‌های گردشگری ورزشی استان گلستان
به منظور اندازه‌گیری و تعیین مشخصات بدنی و فیزیولوژیکی، آزمودنیها در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش حضور یافته و در آزمونهای مورد نظر شرکت نمودند.


تاثیر هیپوکسی و فعالیت فزاینده برنیمرخ تغییرات کورتیزول و IgG پسران فعال
این آزمونها شامل اندازه‌گیری قد و وزن نمونه‌ها با هستفاده از وسایل مخصوص ، همچنین یک فعالیت 5 دقیقه‌ای با شدت 150 وات و سرعت 60 دور در دقیقه بر روی دوچرخه کارسنج به منظور اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی بیشینه اونها و نهایتا آزمون توان مارگاریا.


مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران و کره جنوبی
کالامن برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی آزمودنیها می‌گردید.


بررسی ارتباط بین برخی از ویژگی‌های آنتروپومتری و ترکیب بدنی با توان بی‌هوازی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان مهریز
در این پژوهش شاخصهای اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی‌هوازی به عنوان متغیر مستقل و پستهای چهارگانه دروازه‌بانی، دفاع، میانه زمین و حمله به عنوان متغیر وابسته مشخص گردیدند.


تأثیر مصرف مکمل کراتین، ‌بی‌کربنات سدیم و ترکیب آنها بر پاسخ لاکتات خون و توان بی‌هوازی تکواندوکاران جوان
روش این تحقیق از نوع علی مقایسه‌ای یا پس از وقوع می‌باشد.


بررسی عوامل تأثیر گذار در کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان قزوین در سال 1386
تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS کامپیوتری و با هستفاده از روش تحلیل واریانس و نسبت F انجام گرفت .


رابطه تغییرات انگیختگی با عملکرد تیراندازان نخبه در طول تیراندازی با سلاح بادی
پس از آزمون فرضهای آماری در سطح احتمال 5 %(a 0/05) و با 95 % اطمینان نتایج ذیل حاصل گردید: -1تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه دروازه‌بانها و مدافعین مشاهده نگردید.

-2تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه دروازه‌بانها و بازیکنان میانی زمین مشاهده گردید.

-3تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه دروازه‌بانها و مهاجمین مشاهده گردید.

-4تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه مدافعین و بازیکنان میانی زمین مشاهده نگردید.

-5تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه مدافعین و مهاجمین مشاهده گردید.

-6تفاوت معنی‌داری بین اکسیژن مصرفی بیشینه مهاجمین و بازیکنان میانی زمین مشاهده نگردید.

-7تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی دروازه‌بانها و مدافعین مشاهده نگردید.

-8تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی دروازه‌بانها و بازیکنان میانی زمین مشاهده گردید.

-9تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی دروازه‌بانها و مهاجمین مشاهده گردید.

-10تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی مدافعین و بازیکنان میانی زمین مشاهده نگردید.

-11تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی مدافعین و مهاجمین مشاهده نگردید.

-12تفاوت معنی‌داری بین توان بی‌هوازی مهاجمین و بازیکنان میانی زمین مشاهده نگردید.

برپايه یافته‌های این تحقیق و با توجه به بررسیهای محققین در خصوص ارتباط بین توانائیها و قابلیتهای فیزیولوژیکی با خصوصیات حرکتی، پستی و وظیفه‌ای بازیکنان عضو تیمهای فوتبال، می‌توانیم اظهار نماییم که در فوتبال مدرن امروزی، تدوین و اجرای برنامه‌های آمادگی جسمانی ویژه برای بازیکنان پستهای مختلف ضرورتی ندارد و بازیکنان فوتبال باید سعی نمایند همواره در اوج آمادگی جسمانی و توان فیزیکی برنامه داشته باشند.
78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews