بررسی ارتباط بین قد و وزن، با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران


بررسی ارتباط بین قد و وزن، با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران
به منظور بررسی میزان ارتباط بین قد و وزن با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقهء 6 آموزش و پرورش شهر تهران، از میان کلیهء مدارس ابتدایی موجود در منطقهء 6، به قید قرعه و به روش نمونه‌گیری تصادفی، سه مدرسه و از هر مدرسه، بیست نفر را انتخاب کردیم، در مجموع شصت نفر آزمودنی جهت انجام تستهای مربوطه انتخاب شدند.


تعیین و مقایسه اعتبار پنج روش ارزیابی وضعیت بدنی Newyork Test, Posture assessment Soft ware, Flexible Ruler, Spinal Mouse, Radiography در اندازه‌گیری قوسهای ستون فقرات
سپس از این شصت نفر آزمودنی در نوبتهای مختلف تست گرفته شد، میزان قد آزمودنیها را با متر و قدسنج آزمایشگاهی، میزان وزن دانش‌آموزان را با ترازو، توان بی‌هوازی آزمودنیها را از طریق آزمون پرش سارجنت و توان هوازی اونها را از طریق آزمون دوچرخهء کارسنج، اندازه‌گیری کردیم.


تاثیر سطح مهارت و دستورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بر اجرای پاس فوتبال
میزان همبستگی بین قد با توان هوازی، قد با توان بی‌هوازی، وزن با توان هوازی، وزن با توان بی‌هوازی و توان هوازی با توان بی‌هوازی آزمودنیها را از طریق فرمول ضریب همبستگی پیرسون بدست آوردیم.


بررسی تغییرات ظرفیت حیاتی، جریان بازدمی و انرژی مصرفی در وضعیت‌های مختلف نشستن دانش‌آموزان
جهت آزمون نمودن این فرضها نیز از فرمول t، با درجهء آزادی n-2 هستفاده گردید.


رابطه سبک‌های رهبری با اثربخشی مسئولین اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان
نتایج کلی بدست آمده از این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد: -1بین قد با توان هوازی آزمودنیها همبستگی معنی‌داری مشاهده نگردید (با اطمینان 95 %).


بررسی اثر برخی از فاکتورهای کینماتیکی بر اجرای شوت روی پای زنان و مردان فوتسالیست از دو نقطه پنالتی اول و دوم
-2بین قد با توان بی‌هوازی آزمودنیها، همبستگی مثبت (r 0/75) و معنی‌داری مشاهده گردید (با اطمینان 95 %).


توصیف عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال ایران و مقایسه آن با کره جنوبی و ژاپن و ارائه الگوی مناسب
-3بین وزن با توان هوازی آزمودنیها همبستگی منفی (r -0/27) و معنی‌داری مشاهده گردید (با اطمینان 95 %).


بررسی تأثیر ریتم‌های شبانه‌روزی بر توان بی‌هوازی مردان نخبه کاراته‌کا
-4بین وزن با توان بی‌هوازی آزمودنیها همبستگی مثبت (r 0/88) و معنی‌داری مشاهده گردید (با اطمینان 95 %) -5بین توان هوازی با توان بی‌هوازی آزمودنیها همبستگی معنی‌داری مشاهده نگردید (با اطمینان 95 %).


تأثیر تمرین هوازی منتخب، مصرف مکمل گلوتامین و قرص آسپرین بر مقادیر Hs-CRP سرم مردان غیر ورزشکار، پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews