ارتباط سبک های رهبری مربیان کشتی جهان با میزان موفقیت آنان


ارتباط سبک های رهبری مربیان کشتی جهان با میزان موفقیت آنان
هدف این تحقیق ، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان کشتی جهان با میزان موفقیت اونان در کسب عناوین قهرمانی بود.


اثر 6 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش‌های صحرایی نر
نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1-میانگین سن آزمودنیهای تحقیق در بین مربیان ایران5/43 سال و مربیان سایر کشورهای جهان 91/45 سال بود که میانگین سنی مربیان سایر کشورهای جهان 41/2 سال بیشتر بود.


تاثیر تمرینات مقدماتی شنا بر لپتین سرم و برخی هورمون های مرتبط در کودکان و نوجوانان چاق
2- میانگین سابقه ورزشی در بین مربیان ایران 64/13 سال و مربیان سایر کشورهای جهان 82/14 سال بود که سابقه ورزشی مربیان سایر کشورهای جهان 18/1 سال بیشتر بود.3-میانگین سابقه مربیگری مربیان ایران91/13 سال و مربیان سایر کشورهای جهان 56/18 سال بود که سابقه مربیگری سایر کشورهای جهان 66/4 سال بیشتر بود.


رابطه ی RPP با تغییرات ECG و CK-MB مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله انقباض ایزومتریک بیشینه
بیشترین میزان عناوین قهرمانی مربوط به مربیان سایر کشورهای جهان با 15 بار و مربیان ایرانی 11 بار بود.4-5/17 % از مربیان سایر کشورهای جهان دارای مدرک دکتری و مربیان ایرانی فاقد این مدرک تخصصی بودند.


بررسی رابطه سبک های رهبری انتخابی با میزان موفقیت مربیان کشتی استان آذربایجان شرقی
5-میانگین سبک رهبری انسان گرا در مربیان سایر کشورهای جهان 2/38 % و در مربیان ایرانی 5/39 % بود.6-میانگین میزان نگرش به موفقیت در مربیان ایرانی 29/33 و در مربیان سایر کشورهای جهان 2/42 بود.


ارتباط بین ابعاد رفتار رهبری مربی با انسجام گروهی و عملکرد تیمهای حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوان ایران(1385)
7-بین سبک رهبری مربیان کشتی ایران و روسیه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.8-بین نگرش به موفقیت مربیان کشتی ایران و روسیه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.9-بین سبک های رهبری مربیان کشتی سه قاره جهان(آسیا، آمریکا و اروپا) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.


ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان تربیت بدنی در شهرستان پارس آباد مغان


تاثیر ماساژ بر خستگی عضلات بازکننده زانو متعاقب انقباض‌های ایزوکینتیک زیر بیشینه


72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews