تاثیر اشتغال مادران بر ابعاد مختلف خانواده در استان فارس


تاثیر اشتغال مادران بر ابعاد مختلف خانواده در استان فارس
با توجه به نقش حساس خانواده و رکن پايه ی اون یعنی زن در خانواده هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر ابعاد مختلف خانواده در هستان فارس می‌باشد.


چگونگی پرداختن به فعالیتهای فراغت بین جوانان و نوجوانان (فصل بهار)-شهر تهران
همچنین هدف دیگر مطالعه مقایسه روابط خانوادگی و ابعاد مختلف خانواده زنان شاغل و زنان خانه‌دار هست .


چگونگی پرداختن به فعالیتهای فراغت بین نوجوانان و جوانان (فصل بهار)، شهرهای که بعد از مراکز استانها از امکانات فراغتی بیشتری برخوردارند
جامعه آماری در این مطالعه زنان متاهل شهری هستان فارس می‌باشد.


چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان (فصل تابستان)
تکنیک مورد هستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات تکنیک پرسشنامه هست و روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها نیز با هستفاده از تکنیک آماری H2 (مجذور فی) می‌باشد.


رتبه‌بندی وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان استانهای کشور در سالهای 1355 و 1365
ابعاد مختلف خانواده نیز دربرگیرنده شش جنبه از نزدگی خانوادگی هست ازدواج و رفتار باروری، وضعیت تحصیلی فرزندان، سهیم شدن زنان در تصمیم‌گیریها، مشارکت مردان در امور خانه، پیوند خانوادگی، و رضایت از زندگی.


رمه‌گردانی بهترین ساماندهی برای زندگی عشایر کوچنده ایران
که هر کدام از این ابعاد با شاخص‌هایی نیز اندازه‌گیری شده هست و در مجموع بیست و سه فرضیه مربوط به ابعاد مذکور به آزمون گذاشته شده هست .


ساخت شغلی و قشربندی اجتماعی در جامعه شهری ایران: مطالعه موردی فارس و بوشهر


سنجش نگرش مسئولین، کارشناسان امور فرهنگی و جمعیت دیپلم به بالای شهر تهران در مورد تهاجم فرهنگی


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews