بررسی شناسنامه فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی بانوان استان


بررسی شناسنامه فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی بانوان استان
مطالعه حاضر تحت عنوان بررسی شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بانوان هستان می‌باشد که هدف از اون معرفی ویژگیهای و شاخصه‌های جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بانوان هست که برپايه تغییرات و سرشماری جمعیت بانوان در خلال دو سرشماری 1355 و 1365 به توصیف و تحلیل وضعیت بانوان پرداخته شده هست مطالعه مذکور شامل چهار بخش می‌باشد که در قالب مسائل مختلف بانوان برنامه دارد.


چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان (فصل تابستان)


رتبه‌بندی وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان استانهای کشور در سالهای 1355 و 1365


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews