بررسی مسایل و مشکلات روانی - عاطفی - اجتماعی آزادگان


بررسی مسایل و مشکلات روانی - عاطفی - اجتماعی آزادگان
هدف پژوهش بررسی شناسایی و طبقه‌بندی مسائل و مشکلات آزادگان هست که اهم مسائل روانی و اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی را در برمی‌گیرد.


بررسی انتظارات مردم از دولت
روش پژوهش پیمایشی با هستفاده از پرسشنامه هست .


بررسی پوشاک سنتی مردم استان مرکزی
جامعه آماری همه آزادگان مناطق مختلف کشور اعم از شهر و روستا هستند.


بررسی تاثیر نقش خانواده، دوستان، رسانه‌های جمعی و رهبران فکری بر جامعه‌پذیری مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات
یافته‌ها نشان می‌دهد که در این پژوهش مسائل گوناگون روانی، عاطفی، شغلی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آزادگان مورد بررسی برنامه گرفته هست و هر یک از شرایط یاد شده از ابعاد مختلف بررسی شده و پس از شناخت مشکلات آمان به طبقه‌بندی منظمی اقدام گردیده هست تا بدین وسیله تصویر روشنی از شرایط و وضعیت اونان در جامعه را ارائه دهد.


بررسی تبعات فرهنگی، اجتماعی آداب و رسوم نوروزی


بررسی تعیین کننده‌های هویت‌یابی و الگوگزینی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شیراز و ارتباط آن با شیوه‌های فرزندپروری خانواده‌ها


78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews