رابطه نوع بزهکاری با پایگاه اجتماعی بزهکار


رابطه نوع بزهکاری با پایگاه اجتماعی بزهکار
هدف پژوهش دستیابی به ارتباط میان نوع بزهکاری و پایگاه اجتماعی بزهکاران هست .


بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
روش پژوهش ، پیمایشی با هستفاده از لوازم پرسشنامه و مصاحبه هست .


بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله که به الگوی "رپ " گرایش دارند، با نوجوانان و جوانانی که به این الگو گرایش
جامعه آماری کلیه بزهکاران ساکن در مرکز اصلاح و تربیت شهرستان تهران هست .


بررسی ویژگیها و مشخصات داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران (3)
یافته‌ها نشان می‌دهد که د راین بررسی کوشش شده تا مشخص شود که آیا میان میزان تحصیلات نوجوانان بزهکار با نوع بزهی که وی مرتکب شده هست ، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا میزان درآمد نوجوان بزهکار در انجام بزه وی موثر بوده هست و آیا میان نوع شغل نوجوان بزهکار با نوع خطایی که او مرتکب شده هست ، ارتباطی وجود دارد.


پوشاک استان بوشهر
جواب به سوالات نشان می‌دهد که چه رابطه‌ای میان نوع بزه و پایگاه اجتماعی نوجوان وجود دارد.


پوشاک بختیاری


پوشاک چهارمحال


60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews