مطالعه مردم‌شناسی درباره علل مهاجرت و شرایط و چگونگی کار و زندگی عده‌ای از کارگران ساختمانی (فصلی) در تهران


مطالعه مردم‌شناسی درباره علل مهاجرت و شرایط و چگونگی کار و زندگی عده‌ای از کارگران ساختمانی (فصلی) در تهران
هدف پژوهش مطالعه امت‌شناسی و علل مهاجرت و شرایط و چگونگی کار و زندگی عده‌ای از کارگران ساختمانی (فصلی) در شهرستان تهران هست .


تاثیر اجتماعی و فرهنگی بازارهای سنتی مازندران
جامعه آماری کارگران یکی از روستاهای هستان ایلام در منطقه دره‌شهر به نام آب‌دانان که برای کار به شهرستان تهران آمده‌اند هست .


تحلیل و تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب‌های اجتماعی
روش پژوهش پیمایشی با هستفاد از مصاحبه و مشاهده هست .


تحول نامگذاری کودکان تهرانی
یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران از آمدن و کار کردن در شهرستان تهران راضی نیستند و نمی‌توانند انگیزه درستی برای این اقدام خود ارائه دهند.


تدوین منابع و ماخذ عشایر ایران به فارسی
نحوه سکونت و تغذیه و بهداشت اونان نیز در شهرستان تهران بسیار نامساعد به نظر می‌رسد.


تعیین ساختار و روابط شهروده (آبادیها) در ظرف کالبدی و زیست محیطی با توجه به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از گذشته تاریخی تا پا
نتیجه اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی کار و اقامت این افراد در شهرستان تهران به درستی روشن نیست .


تغییرات فرهنگی جوانان شهر زاهدان


تهیه گزارشات پیشنهاد ثبت آثار


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews