آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی توسعه


آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی توسعه
کشور ما از 50 سال پیش تلاشهای خود را جهت ورود به جرگه کشورهای توسعه‌یافته شروع کرده هست .


مردم‌نگاری استان قم
صرفنظر ازاینکه فاصله‌ای که بین این دو دسته کشورها در پارادایم توسعه برنامه داده شده هست واقعی هست یا ساختگی، نهادهای برنامه‌ریزی از سالها پیش وجود چنین اختلافی را پذیرفته‌اند و براین پايه تلاش بر کاهش این فاصله بوده هست .


مردم‌نگاری بازارهای آذربایجان غربی
این طرح به بررسی آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته هست .


مردم‌نگاری پوشاک استان فارس
مطالعات آسیب‌شناسی توسعه یا ارزیابی اجتماعی برنامه‌های توسعه بر دو طریقند: مطالعات ارزیابی سیاستها در حوزه خاص که بواسطه شاخصهای ویژه هر حوزه انجام می‌گیرد و مطالعاتی که سیاستهای توسعه‌ای را در قالب بررسی سازگاری اونها با محیط اجتماعی و پیامدهای اجتماعی اونها مورد ارزیابی برنامه می‌دهد.


مردم‌نگاری پوشاک سنتی استان زنجان


مردم‌نگاری پوشاک سنتی استان سمنان


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews