بررسی ازدواج مجدد بعد از طلاق و فوت همسر در شهر شیراز


بررسی ازدواج مجدد بعد از طلاق و فوت همسر در شهر شیراز
این طرح با هدف شناخت بیشتر ویژگی‌های زنان و مردانی که سپس طلاق و یا فوت همسر مبادرت به ازدواج مجدد نموده‌اند، انجام گرفته هست و ضمن اون 1332 نفر متشکل از 758 ازدواج مجدد و سپس طلاق و 574 ازدواج مجدد سپس فوت همسر مورد مصاحبه برنامه گرفته‌اند.


آسیب‌شناسی اجتماعی
مقایسه زنان و مردانی که سپس فوت همسر و یا طلاق مجددا ازدواج کرده‌اند با هستفاده از آزمون نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان مورد مطالعه به لحاظ پاره‌ای از متغیرها وجود دارد.


ارائه راهبردهائی برای توسعه زندگی عشایر استان همدان با استفاده از نظرات خود عشایر


اطلس جمعیتی استان کهگیلویه و بویراحمد


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews