بررسی وضعیت قانونمندی فعالیتهای پژوهشی در زمینه فرهنگی، هنری تبلیغی در کشور