شناخت علل گرایش جوانان و نوجوانان به فرهنگ بیگانه در استان سمنان


شناخت علل گرایش جوانان و نوجوانان به فرهنگ بیگانه در استان سمنان
هدف پژوهش بررسی و ارزیابی علل گرایش جوانان و نوجوانان به فرهنگ بیگانه هست .


مبانی جامعه‌شناسی ج 3
یافته‌ها نشان می‌دهد که، 1 - در بین وسایل ارتباط جمعی تلویزیون بیشترین تعداد جوانان را به خود جلب می‌کند و این در میان زنان و دختران بیشتر از مردان و پسران وقت صرف می‌نمايند.


مطالعات جامع توسعه اشتغال استان سمنان
2 - بیش از 80 % از جوانان و نوجوانان ضعف در برنامه‌ریزیهای فرهنگی را ناشی از ضعف مدیریت دانسته‌اند.


مطالعات جامع زیست بوم باشت و بابویی
3 - بیش از 40 % جوانان و نوجوانان توثیر ویژگیهای سنی را در گرایش به فرهنگ بیگانه در حد زیاد دانسته‌اند.


مطالعات جامع زیست بوم بهمنی سرحدی


مطالعات نیمه‌تفضیلی کانون توسعه دالون


72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews