آرمان‌ها و الگوهای نوجوانان و جوانان (شهرهای تهران - مشهد - سنندج و یزد)


آرمان‌ها و الگوهای نوجوانان و جوانان (شهرهای تهران - مشهد - سنندج و یزد)
در این تحقیق دیدگاه نوجوانان نسبت به موضوع‌های زیر مورد بررسی برنامه گرفته هست : آرمان‌ها و آرزوها - وضع فعلی و میزان رضایت از گذشته - چهره‌های مورد توجه جوانان و نوجوانان - افراد موثر در تکوین شخصیت و رفتار اجتماعی و ویژگیهای افراد الگو و زمینه‌های الگوپذیری نوجوانان و جوانان.


طرح تحقیقاتی تدوین فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات گویشهای آبادیهای ایران و


طرح تحقیقاتی تدوین و فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعاتی کشاورزی، اجتماعی و فر


92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews