بررسی خصائص مدیران فرهنگی کشور


بررسی خصائص مدیران فرهنگی کشور
در این طرح ابتدا با انجام مطالعات وسیع، نوع وظایف ساوقتهای فرهنگی و مدیران فرهنگی شناخته شده و سپس ویژگیهای لازم برای تصدی شغل مدیریت فرهنگی (در دو گروه عمومی و اختصاصی) بیان شده هست .


مطالعه جامع زیست بوم چرام
در مرحله بعد میزان بهره‌مندی مدیران فرهنگی بموجود کشور از این خصایص در نمونه‌ای نسبتا محدود بررسی شده و نقاط قوت مدیران فرهنگی به همراه پیشنهادی کاربردی ارائه شده هست .


مطالعه نیمه تفصیلی کانون رود تلخ بهمنی


مطالعه نیمه تفصیلی کانون سرگچینه


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews