عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بخش فرهنگ استان کردستان


عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بخش فرهنگ استان کردستان
در این پژوهش ، وجود مدیران آگاه، رسیدگی به مشکلات شخصی و کاری، رفع تبعیض و برقراری عدالت از شرایط مهم رضایت شغلی شناخته شده‌اند.


ارائه راهبردهای مناسب جهت توسعه زندگی عشایر استان همدان براساس دیدگاههای عشایر ایران
50 % پاسخگویان مخالف با اشتغال فرزندانشان برای کار در مشاغل فرهنگی بودند.


بررسی مقدماتی شیوع سو مصرف مواد مخدر در مناطق روستایی


بررسی و شناسایی علل خشونت نسبت به زنان در خانواده های تهرانی


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews