آسمان


آسمان
در این پژوهش موضوعاتی نظیر: موقعیت آسمان کرمان، آفرینش و کاردهای آسمان و گرامیداشت اون، نشانه‌های باران، باورها و اندیشه‌هایی درباره آسمان و ...


ترسیم خطوط کلی و تعیین شاخص های اصلی الگوی توسعه روستایی پایه ای در مناطق روستایی و عشایری
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست .


شناخت، جمع آوری، دسته بندی و معرفی دانش بومی روستائیان و عشایرکشور


نظام ارزشی روستاییان و گرایش آنان نسبت به جهاد کشاورزی


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews