بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه 15 شهرداری شهرری


بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه 15 شهرداری شهرری
بررسی حاضر کوششی هست در جهت شناخت ساختار فرهنگی-اجتماعی منطقه 15 شهرداری شهرستان تهران به منظور ارائه ره‌یافتی موثر برای برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در سطح منطقه و انجام اقدامات مفید در مورد ارتقای فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه که با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی در دو مرحله انجام شده هست که عبارتند از: -1 جمع‌آوری اطلاعات کلی جمعیت شناختی از منطقه (در این مرحله پارامترهایی نظیر سنی جمعیت ، نسبی مهاجرپذیری و مهاجر فرستی، تراکم جمعیت و بعد خانوار مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


بررسی جاذبه های مسجد از دیدگاه نوجوانان شهر خرم آباد
-2 سنجش افکار عمومی در منطقه (در این مرحله با تحلیل مطالعات مرحله اول، شاخص‌های فرهنگی بررسی شده هست .) روش تحقیق در این بررسی ترکیبی هست که در اون تکنیکهای مختلفی مصاحبه، مشاهده، مونوگرافی، هستفاده از داده‌های موجود، مشاهده همراه با مشارکت هستفاده شده هست .


بررسی جایگاه موسیقی از دیدگاه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان بروجرد


بررسی نحوه گذراندن زندگی هنرمندان استان لرستان


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews