پوشاک چهارمحال

مطالعه سازمان و ساخت برنامه ریزی فرهنگی
بررسی اوقات فراغت زنان خانه دار شهر یزد
جذام در آسایشگاه و جامعه
بررسی تاثیر شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی زنان در بخش خدمات غیر دولتی (درسطح کشور)
موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی (در سطح کشور)
بررسی مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی و روانشناختی زنان شاغل در مراکز غیر دولتی (در سطح کشور)
بررسی وضعیت اشتغال در بخش غیردولتی و علل و مشکلات درون سازمانی موثر بر آن در (سطح کشور)
تخمین نفر بازار کار زنان (عرضه و تقاضا و بیکاری) در دهه آینده با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی
تدوین محتوای پودمان آموزشی مدیریت خانه
موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی شهر تهران
بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش غیردولتی و علل و مشکلات درون سازمانی موثر بر آن.
بررسی مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی و روانشناختی زنان شاغل در مراکز غیردولتی (شهر تهران)
بررسی تاثیر شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی زنان در بخش غیر دولتی شهر تهران
*