تهیه گزارشات پیشنهاد ثبت آثار


تهیه گزارشات پیشنهاد ثبت آثار
15 اثر هستان کهکیلویه و بویراحمد، شامل پل، گنبد، قلعه و ...


نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر
بررسی گردید و نقل کارشناسی، کروکی اثر و عکس از جوانب مختلف اثر تهیه و جهت ثبت به شورای آثار ملی پیشنهاد گردید.


بررسی تاثیر خود پنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان


بررسی عللی موثر بر نگرشهای انحراف آمیز دختران دبیرستانی در شهر یزد


78 out of 100 based on 43 user ratings 218 reviews