کارکرد و عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر خرم‌آباد (در فصل تابستان)


کارکرد و عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر خرم‌آباد (در فصل تابستان)
پژوهش حاضر جهت تبیین شرایط موثر بر گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان خرم‌آباد در فصل تابستان و کارکردهای آشکار و مطلوب یا نامطلوب گذران اوقات فراغت از دیدگاه جامعه مورد بررسی، صورت گرفته هست .


بررسی نقش بازگشایی مرز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن


بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن در شهرستان های بیرجند و نهبندان


74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews