مردم‌نگاری شهر بابک


مردم‌نگاری شهر بابک
همه ابعاد فرهنگ سنتی اعم از فنون، کار و معشیت ، آیین‌ها و مراسم با توجه به ریشه‌های تاریخی اون مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به برخی مظاهر فرهنگ غرب


مصاحبه با دست اندکاران مسایل فرهنگی استان کردستان


60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews