بررسی علل انحرافات اخلاقی دختران شهرستان زاهدان


بررسی علل انحرافات اخلاقی دختران شهرستان زاهدان
در ارتباط با مسئله انحرافات اخلاقی مسئله بحث مزبور علل انحرافات می‌باشد.


تحلیل و تفسیر فعالیتهای فرهنگی کشور
در این پژوهش این مسئله در بین دختران در شهرستان زاهدان مورد بررسی برنامه گرفته هست .


جایگاه هزینه های فرهنگی در بودجه خانوار
نتایج بدست آمده نشان دهنده این مسئله ست که شرایط مربوط به نیازهای عاطفی و گروه همسالان و کنجکاوی در مورد جنس مخالف از شرایط موثر در گرایش به ارتباط با نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص شده هست که وضعیت تحصیلی و اقتصادی در بروز ین بسته موثر بوده هست .


طرح جامع آمارگیری فرهنگی ایران (مرحله نخست)
نتایج بدست آمده از این پژوهش این سند را مشخص می‌سازد که مسئله‌ای با عنوان انحرافات اخلاقی "طبق تعریف پژوهش در شهرستان زاهدان وجود دادر.


عملکرد شوراهای پژوهشی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
پژوهشگران پس از بدست آوردن نتایج پیشنهاداتی را در جهت کاهش این سند مهم ارائه نموده‌اند.


گزارش فرهنگی کشور 1376


معرفی پژوهشهای اجتماعی- فرهنگی کشور در سالهای 76- 75- 1374


72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews