بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان‌غربی


بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان‌غربی
فرهنگ و تمدن هر نسلی نشات گرفته از آداب و سنن نیاکان و پیشینیان اون می‌باشد و پایه و پايه اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هر ملتی ریشه در اعتقادات و مسائل فرهنگی و اجتماعی اجداد اون سرزمین دارد و پرداختن به سنن و رسوم گذشتگان می‌تواند ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی اقوام و ملتهای مختلف این سرزمین پهناور اسلامی را برای نسل حاضر بازگو نموده و ایجاد و خو و روحیات اونان را زنده کند.


تبیین نقش زنان در ارزشهای مطرح شده در انقلاب اسلامی
این پژوهش تلاش نموده هست تا با بهره‌گیری از شیوه‌های صحیح آماری مجموعه‌ای از بایهای بومی و محلی و سنتی امتانی را که از سالها پیش در جای جای هستان آذربایجانغربی می‌زیسته‌اند، جمع‌آوری و در قالب بازیهای مرسوم در شمال و جنوب هستان و همچنین بازیهای مشترک بین هستان آذربایجانغربی و دیگر هستانهای کشور ارائه دهد.


بحران هویت غربی
در این تحقیق تمامی بازیهای جمع‌آوری شده با ذکر قوانین و مقررات مربوطه و با تصاویر برخی از اونها ارائه گردیده هست .


ماجرای غم انگیز روشن فکری در ایران


مصباح المبتدی و هدایه المقتدی


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews