مطالعه نیمه تفضیلی کانون گج بلند بهمئی


مطالعه نیمه تفضیلی کانون گج بلند بهمئی
در راستای برنامه‌ریزی برای ساماندهی به زندگی عشایر گچ بلند بهمئی بخشهای منابع، ویژگیهای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و خدمات زیربنایی منطقه مذکور مورد مطالعه برنامه گرفته و شیوه‌های توسعه و ساماندهی به زندگی عشایر اون ارائه گردیده هست .


بررسی تاثیر شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی زنان در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران


بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغلی زنان بخش غیر دولتی در چند شهر ایران


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews

موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران دانشکده هنر
بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب
بررسی اثر دستیابی به تکنولوژی بر موقعیت زنان و نا برابری جنسیتی و مطالعه بین کشوری
بررسی تعارض نقشهای دوگانه زن در خانه و اجتماع و ارائه راهکارهای مناسب
مبارزه با جرائم از طریق آموزش از راه دور
برآورد و تحلیل شاخص های حیاتی ( ازدواج، باروری و مرگ و میر ) بر اساس اطلاعات وآمارهای سرشماری های 1365 و 1370
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی ( فارسی - انگلیسی)
بررسی مقایسه ای ملاک های انتخاب همسر داوطلبان ازدواج در بدو و پس از یک سال ازدواج
موانع ازدواج و عوامل تهدید کننده آن در دختران و زنان شهر تهران
بررسی وضعیت و نیازهای جسمی، اجتماعی و روانی کودکان خارج شده از زندان
بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیتی نوجوانان غیر بزهکار و نوجوانان بزهکار
بررسی و شناخت عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرحهای رفاه اجتماعی
*