بررسی موردی رابطه بیگانگی و مشارکت اجتماعی، سیاسی در میان سرپرستان خانوارهای نمونه مناطق شهر تهران

موانع ازدواج و عوامل تهدید کننده آن در دختران و زنان شهر تهران
بررسی وضعیت و نیازهای جسمی، اجتماعی و روانی کودکان خارج شده از زندان
بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیتی نوجوانان غیر بزهکار و نوجوانان بزهکار
بررسی و شناخت عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرحهای رفاه اجتماعی
بررسی میزان شیوع افکار خودکشی و اقدام به خودکشی عوامل زمینه ساز و آشکارساز خودکشی در دختران نوجوان و جوان مناطق پرخطر کشور
بررسی عوامل موثر بر فرار دختران و زنان از منزل
تهیه طرح جامع آموزش دهیاران
بررسی میزان و علل بیکاری در پزشکان ایرانی سال 1380
تعیین میزان و علل تمایل به مهاجرت در پزشکان ایرانی
بررسی عملکرد کانون‏‎های فرهنگی هنری مساجد استان خراسان
راه‏‎‌‎‏های مبارزه با خرافات و موهومات
بررسی تجربی راه‌های فرهنگی پیشگیری از اعتیاد
بررسی وضعیت انتظارات والدین دانش‌آموزان از انجمن اولیاء و مربیان مدارس کشور؛ مورد استان آذربایجان‌ شرقی
*