پایداری مناسبات شهر و روستا در نواحی اطراف تهران ، مطالعه موردی : پسکرانه کوهستانی شمال تهران

بررسی تمایل دانشجویان دانشگاه نسبت به شرکت در نماز جماعت دانشگاه
بررسی دلایل بزهکاری در جوانان شهر تبریز
بررسی دلایل خشونت بر علیه زنان در اردبیل
بررسی گرایش به انواع موسیقی در میان جوانان شهر اردبیل
بررسی علل تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در شهر زنجان
نیازسنجی فضاها و کالاها و فعالیت‌های فرهنگی در استان سمنان
بررسی تحولات جمعیتی و محاسبه شاخص‌های مختلف جمعیتی-اقتصادی در دهه 55-65 استان یزد
بررسی عوامل فرهنگی موًثر بر جامعه پذیری نوجوانان و جوانان : مطالعه موردی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه استان بوشهر
بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی در میان جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر)
[اینترنت و سرمایه اجتماعی: تحقیقی در تهران، ایران]
بررسی تطبیقی میزان باور به نگرش‌های روشنفکری در میان دبیران (علوم پایه و علوم اجتماعی) کردستان
بررسی تاثیر مجازات زندان سرپرست خانواده بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده زندانی (مورد مطالعه:همسران زندانیان استان کردستان)
بررسی آراء علی شریعتی درباره خاستگاه و نقش اجتماعی دین در طول تاریخ و مقایسه آن با آراء دورکیم و وبر
*