بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر خشونت علیه زنان در منزل


بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر خشونت علیه زنان در منزل
روانشناسان اجتماعی به مطالعه خشونت علیه زنان پرداخته و کوشیده اند با ارائه رویکردهای نظری گوناگون ماهیت و علل اون را درک نموده و روش های کنترل رفتار خشونت آمیز را دریابند.


بررسی دلایل بزهکاری در جوانان شهر تبریز
خشونت علیه زنان رفتاری هست که قصد شوهران از این نوع رفتار صدمه و رنج و تحمیل عمدی برخی از انواع آزارهای روانی (تحقیر زنان)، آزارهای اجتماعی (محدود نمودن روابط اجتماعی زنان)، فشارهای اقتصادی، و آزارهای فیزیکی به همسران خود می باشد.


بررسی دلایل خشونت بر علیه زنان در اردبیل
توجیه خشونت مردان علیه زنان ریشه در پیشداوری نسبت به زنان دارد که در اون زنان را موجوداتی مهربان، دوستدار، باتربیت، نجیب، ملایم، رام، صبور، همدرد، دلسوز، شفیق و غمخوار دانسته و در مقابل مردان به عوان موجوداتی پرخاشگر، خشن، گستاخ، ماجراجو، دلیر، جدی، فعال، بانفوذ، مستقل، محرم اسرار و مطمئن برشمرده اند.


بررسی گرایش به انواع موسیقی در میان جوانان شهر اردبیل
بطور کلی دو تبیین علی و هنجاری از خشونت علیه زنان وجود دارد که هر کدام از اونها رویکردهای نظری خاصی را شامل می شود.


بررسی علل تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در شهر زنجان
در بحث تبیین علی، رویکردهای فیزیولوژیکی، نظریه تکاملی خشونت و نظریه محرومیت مورد بحث برنامه می گیرد.


نیازسنجی فضاها و کالاها و فعالیت‌های فرهنگی در استان سمنان
در تبیین هنجاری، رهیافت یادگیری اجتماعی و نظریه مقایسه ای تاریخی را که به نوعی رابطه فرهنگ و خشونت علیه زنان را نشان می دهد مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست.


بررسی تحولات جمعیتی و محاسبه شاخص‌های مختلف جمعیتی-اقتصادی در دهه 55-65 استان یزد


بررسی عوامل فرهنگی موًثر بر جامعه پذیری نوجوانان و جوانان : مطالعه موردی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه استان بوشهر


54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews