بررسی مقدماتی شیوع سو مصرف مواد مخدر در مناطق روستایی