نظام ارزشی روستاییان و گرایش آنان نسبت به جهاد کشاورزی


نظام ارزشی روستاییان و گرایش آنان نسبت به جهاد کشاورزی
هدف اصلی این طرح بررسی نظرات و نگرشهای ورستائیان نسبت به وزارت جهادسازندگی بوده هست که از طریق به کارگیری سوالات و گویه های ارزیابی نماينده در قالب طیف های گوتمن و برش قطبین متناسب با فرهنگ و زبان جوامع روستایی هستان خراسان حاصل آمده هست.


بررسی تاثیر انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 بر روی مطوعات شیراز (عصر و خبر جنوب ) در زمینه اشاعه مفاهیم توسعه سیاسی
همچنین در این طرح شرایط موثر بر گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی بررسی گردیده هست، که این شرایط به سه دسته تقسیم شده اند: 1- شرایط فردی (روستائیان) 2- شرایط مربوط به خصوصیات روستا (محیطی) 3- شرایط ساوقت .


عوامل موثر بر گرایش جوانان به اشتغال در خارج از کشور (کشورهای حوزه خلیج‌فارس )
در مجموع ارزیابی روستائیان پاسخگو در 31 مورد بررسی در هستان خراسان نشان می دهد که در وقت اجرای طرح (زمستان 1377 8/71 % از پاسخگویی روستایی گرایش مثبت، 7/15 % گرایش منفیو 5/12 % گرایش متوسطی (نه مثبت و نه منفی) را نسبت به جهاد سازندگی ابراز نموده اند.


بررسی جامعه‌شناختی انتقال تکنولوژی در قزوین (مطالعه موردی در واحد صنعتی)
همچنین در رابطه، گرایش به فردی افراد جهاد گردد مجموع 9/15 % از پاسخگویان گرایش مثبت، 14 % گرایش منفی و 1/10 % نیز گرایش متوسطی را نسبت به جهاد گرانی که در روستاها فعالیت داشته اند و یا با روستائیان تماس و ارتباط دارند، فراخوان نموده اند.


فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در شهرستن ممسنی (1300-1378 خورشیدی)


درآمدی برنقش تبلیغات در جامعه مصرفکننده


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews