بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش غیردولتی و علل و مشکلات درون سازمانی موثر بر آن.


بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش غیردولتی و علل و مشکلات درون سازمانی موثر بر آن.
هدف از این طرح بررسی و شناسایی وضعیت موجود (موانع و مشکلات ساوقتی) اشتغال زنان در بخش های غیر دولتی و ارائه الگوی مطلوب جهت هستفاده برنامه ریزان هست.


روستای ایلخچی بعد از انقلاب اجتماعی ایران
با شناسایی مشکلات این بخش و مقایسه اون با وضعیت زنان شاغل در سایر کشورها امکان برنامه ریزی بهینه با توجه به واقعیت های موجود در کشور میسر می گردد.


بررسی تحول نیروی کار در منطقه شمال آذربایجان شرقی (مشکین‌شهر، ارسباران، مرند)


نظری به منطقه مریوان از لحاظ طبیعی - اقتصادی - اجتماعی


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews