بررسی تاثیر خود پنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان


بررسی تاثیر خود پنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان
نتایج بدست آمده بیانگر وجود خودپنداری منفی در میان معتادان هست ، به طوریکه با 99 % اطمینان می توان قضاوت نمود که ارزیابی منفی از خود، در گرایش به اعتیاد جوانان موثر هست ، همچنین تحلیل داده ها نشانگر وجود رابطه معنی دار میان تعداد دوستان هنجار شکن و اعتیاد جوانان بوده هست ( با 99% اطمینان ) .


بازار در تهران


بررسی سازمان اوقاف ایران


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews