ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگیهای روانی اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج


ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگیهای روانی اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج
بسیاری از تعارضات خانوادگی و نابسامانیهای رفتاری زنان و شوهران در مسائل مشترک و اداره امور خانواده، بخصوص در نسل جوان و ازدواجهای زیر 5 یا 10 سال، محققان را بر اون داشت تا در این زمینه بررسی همه جانبه ای بعمل آورند.


بررسی و گزارش در مورد محله عودلاجان
بدیهی هست تشنجات خانوادگی که اغلب به از هم گسیختگی خانواده و پاره شدن شیرازه زندگی زنان و شوهران منجر می شود پیامدهای بسیار ناگواری در بردارد.


رابطه ساحل‌نشینان بنادر میناب با شیخ‌نشینهای خلیج فارس
محرومیت کودکان از مهر مادری، رأفت پدری، تربیت صحیح فردی و اجتماعی، رشد نامناسب جسمانی و روانی همگی ناشی از متلاشی شدن خانواده هاست.


نقش دخانیات در اقتصاد و جامعه ایران
کودکان جامعه ستیز، روان رنجور، پرخاشگر، بزهکار و دارای احساس خصومت اغلب محصول چنین خانواده هایی هست.


مرگ یک روستا (مرگ روستای قاسم‌آباد اخوان ورامین)
معذالک کمتر شاهد بوده ایم که ریشه های از هم پاشیدگی خانواده ها در دوران قبل از ازدواج، شرایط آشنایی های قبلی و تطابق ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوادگی اونها مورد بررسی برنامه گیرد.


بررسی چایکاری و تاثیر انقلاب سفید در وضع اجتماعی و اقتصادی چایکاران و کارگران در کارخانجات چایسازی
لذا در تحقیق حاضر هدف، بررسی اینگونه شرایط می باشد تا از راه شناسایی شرایط موثر بتوان گامی در جهت پیشگیری از، از هم پاشیدگی خانواده ها برداشت و با تهیه یک مجموعه از آزمونها و پرسشنامه ها بتوان موجبات شناخت بیشتر جوانان را از یکدیگر قبل از ازدواج فراهم ساخت و در نتیجه اونها را در امر ازدواج کمک و یاری نمود تا بتوانند از زندگی پایدار و با ثباتی برخوردار گردند.


چگونگی توزیع اعتبارات در بخش کشاورزی در ایران


تراکم جمعیت در تهران


74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews