بررسی نقش بازگشایی مرز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن


بررسی نقش بازگشایی مرز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن
این طرح آثار و نتایج بازگشایی مرز ، در تهاجم فرهنگی و بروز مشکلات رفتاری بین خانواده ها و نوجوانان و نیز به خطر افتادن سلامت روانی و فرهنگی منطقه را مورد تجزیه و تحلیل برنامه داده هست .


بررسی هنر و صنعت قالیبافی در اجتماع و اقتصاد ایران
نکات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی برنامه گرفته اند عبارتند از : احتمال وجود ارتباط معنی دار بین بازگشایی مرز با مسائلی نظیر ایجاد اختلالات رفتارزی ، در قشر جوان و نوجوان ، روگردانی از مذهب ، سست شدن پایه های اخلاقی و رواج بی بند وباری .


نگاهی به کاشان


بررسی تحول نیروی کار در شهرستانهای خلخال - مراغه - اردبیل


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews