بررسی نگرش زنان به امر مشارکت اجتماعی در استان گلستان ، مطالعه موردی شهرستان کردکوی


بررسی نگرش زنان به امر مشارکت اجتماعی در استان گلستان ، مطالعه موردی شهرستان کردکوی
هدف مشخص این طرح تحقق سنجش میزان نگرش زنان در خصوص مشارکت اجتماعی هست .


بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر ریسک‌پذیری والدین در فرزندآوری مجدد پس از تولد اولین فرزند معلول
در این تحقیق نمونه ای به حجم 356 نفر از زنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی انتخاب شدند .


بررسی عوامل موثر بر پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان در شهرستان تنگستان
با هستفاده از روش پیمایشی ‏‎(Survey)‎‏ و شیوه پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری داده ها جمع آوری شدند.


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان
یافته ها نشان می دهند زنان مورد مطالعه نگرش مثبت به مشارکت اجتماعی دارند .


سنجش‌پذیری نوآوری در حوزه کار روستائیان دامدار شهرستان نیشابور و بررسی عوامل موثر بر آن
اکثر اونان مشارکت اجتماعی را صرفا مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و به طور مشخص هستقلال مالی تلقی می نمايند .


جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد (با تکیه بر ایران)
سواد بیشترین تاثیر را بر میزان این نگرش داراست .


نقش آموزش در توسعه اقتصادی - اجتماعی
سپس زنان شاغل و مجرد رتبه های بعدی را دارند .


بررسی رابطه گرایش کارکنان صنایع به انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار با گرایش شغلی آنان
تفاوت نگرشی معنا دارای بین زنان شهری و روستایی در خصوص مشارکت اجتماعی مشاهده نمی گردد.


مطالعه ارزیابی دو شیوه سرپرستی شبه خانواده و شبانه روزی مستقل در تهران66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews